За нас

За Държавно горско стопанство „Борима“

Разположено е в югозападната част на Ловешка област, върху територията на община Троян и е разположено на северните склонове на Централна Стара планина. На север и запад граничи с ДГС „Лесидрен”; на изток и юг с ДГС „Троян”. Територията му обхваща  землището на с.Борима, с.Старо село и с. Голяма Желязна.
През територията на горското стопанство минава шосето гр.София- гр.Троян. То пресича горското в посока запад-изток, северно от язовир „Сопот”, преди с.Старо село има отклонение за с.Голяма Желязна, след него навлиза в горски масив”Мешелика”, преминава през цялото с. Борима и на около 2км. в посока с.Дълбок дол излиза от горското.  През горските масиви е налице мрежа от шосета и камионни пътища в сравнително добро състояние, а някои от тях могат да се ползват само при сухо време. По важни от тях са: от с.Борима в югозападна посока тръгва горски път с трайна настилка, който навлиза след Горския дом в горските масиви по поречието на Сухата река, минава през местността „Урсел” и излиза към ДГС „Лесидрен”; през отдел 4, качва се в посока „Билото”, спуска се покрай м.”Микренска усойна” и слиза в р.Батън; на север е прокаран камионен път, който се изкачва до м.”Голямото пасище” и се разклонява в различни посоки; южно от с.Голяма Желязна тръгва стабилизиран път по р.Топля, който стига до природната забележителност „Топля”. Съществуваващата пътна и съобщителна мрежа създава благоприятни условия за правилната организация по стопанисването и опазването на горския фонд в района на горското. Телеграфопощенски станции и телефонни постове има във всички населени места.
В административно отношение то се числи към Регионална дирекция по горите гр.Ловеч
ДГС „Борима” се намира между 24º 16´ и 24º 35´ източна дължина по Гринуич и между 42º47´и 42º59´северна ширина. Горите му са разположени по два от ридовете на Средния Предбалкан – в южната част на Васильовската планина и в северната – по Микренските височини. Горското има сърцевидна форма с дължина в посока север-юг около 16км и ширина в посока запад-изток около 17 км.